سفره خالی ز نانه // نظام فکر لبنانه

 سالهای ظلم و فساد // نابود کرده اقتصاد

 چی شد همه ثروت ما // اندوخته ی ملت ما

 حق و حقوق کارگران // شده نصیب ستمگران

 بنجل از چین آوردید // تولید رو از بین بردید

 ارتش ایران زمین // بازیچه دست نشین

 این حکومت روسیه // نظام چاپلوسیه

 سد علی بت شکن // مسکو میری یا پکن

 نابود باد حکومت // نظام بی عدالت

 لعنت به این ولایت // دشمن این مملکت

 این حکومت اصلاحی نیست // مردمی و قانونی نیست

 قانون مائیم که ملتیم // مالک این مملکت ایم

 ما خون دادیم آزاد باشیم // نه فکر اصلاحات باشیم

 یاران در بند ما // درد شما درد ما

 دولت ورشکسته // استعفا استعفا

 نظام ورشکسته // دیگه به گِل نشسته

 کار خدا با خدا // دین از حکومت جدا

 رفراندم رفراندم // این است شعار مردم

 وقتی که با هم هستیم // ازچی باید بترسیم

 وقتی که بیشماریم // از کی باید بترسیم

 مادران عزادار // شیر زنان فداکار

 جنبش سبز جوان // آینده ساز ایران

 نه اعدام نه سنگسار // حکومت سکولار

 وقتشه که شتاب کنیم // شروع به اعتصاب کنیم

 هم میهن، کارگر، بازاری و رفتگر، فرهنگی، دانشجو … اعتصاب اعتصاب

تصمیم ما نهایی ست // اعتصاب عمومی ست

برگرفته از صفحه ی فیسبوک گروه دهه پنجاه

 

 

Advertisements